Veřejná zakázka: Robotizované pracoviště pro svařování - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 92
Systémové číslo: P17V00000026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.09.2017
Nabídku podat do: 16.10.2017 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Robotizované pracoviště pro svařování - opakování
  • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka robotizovaného pracoviště, které splňuje požadavky stanové v příloze č. 2 – technická specifikace, zadávací dokumentace. Jedná se o technologii s pevně ukotveným robotem sloužící k automatickému svařování při vysoké pracovní rychlosti. Jedná se o svařovacího robota, pomocí něhož je možné automatické svařování bez rozstřiku a ve velmi vysoké kvalitě, a to i na rozměrných výrobcích. Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 2 – Technická specifikace, zadávací dokumentace.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.
Předmět zakázky bude plněn na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zadavatelem.
Součástí předmětu zakázky je dále:
a) dodání veškeré dokumentace k dodávaným technologiím v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x originál, 1x prostá kopie) a 1x na CD, a to ve formátu pdf.,
b) dodání technologie s příslušenstvím, její instalace a uvedení do provozu na adrese uvedené v bodě 5.3 zadávací dokumentace,
c) zaškolení obsluhy dodávané technologie s příslušenstvím, specifické pro potřeby dané technologie či příslušenství včetně zaškolení programování v prostorách dodavatele,
d) nezbytné provozní zkoušky.

Zadavatel upozorňuje, že se nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 2 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: KOVO GKZ s.r.o.
  • IČO: 26346958
  • Poštovní adresa:
    Svatava, U Přádelny 96, PSČ 35703

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Adresa zástupce zadavatele: Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky