Veřejná zakázka: Vývoj specializovaného SW a HW pro monitoring osob a předmětů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 161
Systémové číslo: P20V00000022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-032791
Datum zahájení: 17.09.2020
Nabídku podat do: 22.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vývoj specializovaného SW a HW pro monitoring osob a předmětů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem rámcové dohody je sjednání základních smluvních podmínek pro účely objednávání a poskytování služeb a souvisejícího plnění blíže specifikovaného dále v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. ,

Zadavatel jako objednatel bude průběžně po dobu platnosti rámcové dohody objednávat služby a související plnění dle svých aktuálních potřeb za podmínek rámcové dohody (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a jejích příloh, zejména v příloze Specifikace Specifikace a podmínky plnění, Cena služeb – vzorový koš) a Seznam hlavních členů týmu.
Příloha č. 2 zadávací dokumentace (Specifikace a podmínky plnění) obsahuje seznam a specifikaci, požadavky na odbornost a další podmínky služeb a souvisejícího plnění, které zadavatel bude na podkladě rámcové dohody dále objednávat, včetně maximálního předpokládaného rozsahu služeb za specifikovaná dílčí období trvání rámcové dohody, jako i za celou dobu trvání rámcové dohody.
Odměna za poskytnuté služby bude účtována dle sazeb za jednotlivé druhy služeb uvedených ve vzorovém koši služeb specifikovaným v příloze č. 3 této rámcové dohody (Cena služeb – vzorový koš), obsahující vzorový koš služeb pro ocenění dodavateli, který bude v podobě součtu jednotlivých cenových hodnot pro jednotlivé služby předmětem hodnocení nabídek v rámci tohoto zadávacího řízení.
Zadavatel požaduje, aby všechny oceněné položky vzorového koše služeb a souvisejícího plnění byly v souladu se specifikací a podmínkami služeb stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci, zejména její příloze č. 1 (rámcová dohoda) a 2 této zadávací dokumentace (Specifikace a podmínky plnění).
U položek vzorového koše služeb a souvisejícího plnění účastník zadávacího řízení nabídne jednotkové ceny v Kč bez DPH za jednotlivé položky (druhy služeb) vyjádřené v MD.
Hlavní personální zajištění realizace plnění bude v nabídce doloženo v rámci vyplněné a podepsané přílohy č. 4 zadávací dokumentace (Seznam hlavních členů týmu) identifikací klíčových osob týmu pro realizaci plnění - techniků (pozice Manažer/koordinátor týmu, Backend developer a Web developer) splňujících požadavky zadavatele specifikované v rámci technické kvalifikace dle bodu 5.3. písm. b) této zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje v rámci přílohy uvést jejich identifikaci, vztah k dodavateli (pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah apod.), uvedení informací o jejich vzdělání, odbornosti a zkušenostech v minimálním rozsahu dle podmínek technické kvalifikace dle bodu 5.3. písm. b) této zadávací dokumentace. Dodavatel informace o hlavních členech týmu doloží čestným prohlášením dodavatele a současně profesním životopisem jednotlivých členů týmů obsahujícím informace o všech požadovaných skutečnostech a podepsaným příslušnými osobami. V případě, kdy hlavní členy týmu bude dodavatel prokazovat prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona, doloží dodavatel v nabídce písemnou dohodu dodavatele s jednotlivými členy týmu – poddodavateli, ze které bude vyplývat závazek příslušné osoby podílet se na realizaci předmětu plnění v rozsahu a dle podmínek zadávací dokumentace po celou dobu trvání rámcové dohody.
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech a přílohách této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník povinen respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je plně a bezvýjimečně akceptovat. Neakceptování všech požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s výsledkem vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
Je-li v zadávací dokumentaci uveden odkaz na konkrétní typ poskytovatele služeb, konkrétní osvědčení, certifikát, výrobce a pod., příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů pro poskytování dané služby. V tomto případě je účastník oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně, technicky či odborně obdobné řešení/službu, které splňuje minimálně požadované standardy a podmínky a odpovídá uvedeným požadovaným podmínkám. Splnění požadavku na konkrétní znalosti SW (jedná se o široce rozšířené „standardní“ SW v dané oblasti) u jednotlivých členů týmu je však ze strany zadavatele podmínkou pro zajištění kompatibility a návaznosti na činnosti a produkty v rámci celého projektu a uplatnitelnost výsledků služeb v tržním prostředí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Master Internet, s.r.o.
 • IČO: 26277557
 • Poštovní adresa:
  Brno, Jiráskova 225/21, okres Brno-město, PSČ 602 00

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://profilzadavatele.eurovision.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy