Veřejná zakázka: „V 00312B – Březí, tůně na pozemku p. č. 6813“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 110
Systémové číslo: P18V00000012
Evidenční číslo zadavatele: V 00312B
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.08.2018
Nabídku podat do: 12.09.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: „V 00312B – Březí, tůně na pozemku p. č. 6813“
  • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Březí, tůně na pozemku p. č. 6813 registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008051 kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Březí, tůně na pozemku p. č. 6813“ vypracované projektantem Ing. Karel Vaštík, se sídlem Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, IČO: 18177018, číslo v seznamu ČKAIT 1300755, autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

  • Úřední název: VERDE VIDA s.r.o.
  • IČO: 04000331
  • Poštovní adresa:
    Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy