Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „V 00312B – Březí, tůně na pozemku p. č. 6813“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Březí, tůně na pozemku p. č. 6813 registrační číslo - CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_093/0008051 kterým jsou práce podle projektové dokumentace „Březí, tůně na pozemku p. č. 6813“ vypracované projektantem Ing. Karel Vaštík, se sídlem Lideřovská 14, 696 61 Vnorovy, IČO: 18177018, číslo v seznamu ČKAIT 1300755, autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno
Kontakt: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, verejnezakazky@sklegal.cz, +420 732 837 223
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: zjednodušené podlimitní řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 12.09.2018 10:00
Datum zahájení: 16.08.2018 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: